White chocolate 35g.

White chocolate 35g.

Mini chocolate bar of 35gr.

 

Creamy & fresh white chocolate.

Follow us:

Menexedon 21 Str. Kifissia. Athens-Greece